NRO på sosiale medier:

      Facebook_icon   Twitter_icon               Beredskapstelefon: 900 83 146
NRO’s årshjul
Klikk for å se årshjulet i full størrelse
Nyhet pr. dato
juni 2024
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Vedtekter for Norsk Redningshund Organisasjon

KAPITTEL I – NAVN OG FORMÅL

§ 1
Organisasjonens navn er: NORSK REDNINGSHUND ORGANISASJON, forkortet til NRO.
§ 2
NRO er en frivillig humanitær organisasjon med virke i østlandsommrådet.
NRO’s formål er:
Å utdanne og godkjenne hunder og førere til redningstjenesten.
Å holde aktuelle myndigheter og organisasjoner orientert om NRO’s beredskap og godkjente redningshund-ekvipasjer.

KAPITTEL II — ORGANISASJON

ÅRSMØTET

§ 3
A.
Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet, der alle som har betalt kontingent har møterett og talerett, men kun fullt medlem har stemmerett. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hovedstyret i hende senest 15. februar samme år.
B.
Årsmøtet innkalles skriftlig med 2 – to ukers varsel. Med innkallingen skal det følge årsberetning, regnskap, budsjettforslag og innkomne forslag.

C.

Årsmøtet behandler også beretning og regnskap for eventuelle distriktsorganisasjoner.

D.

Årsmøtet velger følgende tillitsmenn til hovedstyre: Leder, nestleder, sekretær og kasserer samt to varamenn og evt. revisor. Alternativt kan det benyttes ekstern revisor/regnskapsfører. Kun medlemmer som har A godkjent hund i NRO samt medlemmer som har hatt A godkjent hund i NRO i løpet av de siste 5 år kan velges inn i styret. Hvis det ikke er nok A hundeførere som er villige til å ta verv kan B hundeførere velges, deretter C hundeførere og deretter medlemmer uten godkjent hund.
Valgperioden er 2 år hvor halvparten av styret velges hvert år.

HOVEDSTYRET

§4

A.

Hovedstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er tilstede, herav enten leder eller nestleder. Styret innkalles skriftlig med 14 dagers varsel hvor det skal fremgå hvilke saker som skal behandles.

B.

Hovedstyret er likevel ikke beslutningsdyktig dersom møtet ikke er innkalt i samsvar med vedtektene.

DISTRIKTSORGANISASJONER

§ 5

A.

En distriktsorganisasjon kan opprettes i områder med minst 10 medlemmer. En distriktsorganisasjon har sitt virke innenfor et bestemt geografisk område.

B.

Vedtak om opprettelse av distriktsorganisasjoner fattes av hovedstyret.

C.

Distriktsorganisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet, der alle som har betalt kontingent i distriktet har tale, forslags og stemmerett.

D.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar. Det innkalles skriftlig til årsmøtet med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal det følge årsberetning, regnskap, budsjettforslag og innkomne forslag. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være distriktsorganisasjonens styre i hende før 15. desember.

E.

Årsmøtet velger et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer.
Kun medlemmer som har A godkjent hund i NRO samt medlemmer som har hatt A godkjent hund i NRO i løpet av de siste 5 år kan velges inn i styret. Hvis det ikke er nok A hundeførere som er villige til å ta verv kan B hundeførere velges, deretter C hundeførere og deretter medlemmer uten godkjent hund.
Valgperioden er 2 år hvor halvparten av styret velges hvert år. Årsmøtet behandler årsberetning og regnskap, samt innkomne forslag.

KAPITTEL III – MEDLEMSKAP

§ 6

A.

Innmelding skjer direkte til NRO’s hovedstyre.

B.

Kontingenten skal være innbetalt innen 1. februar. Medlemskap opphører ved skriftlig utmeldelse, eller ved at kontingenten ikke er betalt etter purring.

C.

Medlemmene plikter å rette seg etter NRO’s vedtekter og instrukser.

D.

Informasjon om organisasjonen til media er styrets ansvar. Overtredelser som skader organisasjonen vill medføre reaksjoner.

E.

Æresmedlem betaler ikke kontingent, men har samme plikter og rettigheter som fullt medlem.

KAPITTEL IV – VALG OG AVSTEMNINGER

§ 7

A.

Alle valg skjer skriftlig og med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.

B:

Avstemming over forslag skjer ved håndsopprekning, dersom ingen forlanger skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet avgjør lederens, eller ved dennes fravær nestlederens stemme utfallet.

C.

Forhåndsstemmer er ikke tillatt, heller ikke stemmefullmakter. Benkeforslag tillates ved valg.

 KAPITTEL V – VEDTEKTS ENDRINGER

§ 8

Endringer eller endringsforslag til disse vedtekter, skal behandles av årsmøtet. Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring sendes inn på vanlig måte, og må være hovedstyret i hende senest 15 februar.

KAPITTEL VI – OPPLØSNING

§ 9

NRO kan kun oppløses etter vedtak på årsmøtet. Slikt vedtak krever 3/4 flertall. Får slikt vedtak flertall utstår saken i ett år og behandles på nytt av neste årsmøte. Endelig oppløsning krever 3/4 flertall også på dette årsmøte, som da vedtar hvilke norsk landsomfattende humanitær organisasjon som NRO sine midler skal doneres til. Midlene sperres imidlertid i tre år i tilfelle reorganisering av NRO.

§10

Oppløsning av en distriktsorganisasjon kan skje etter vedtak på distriktsorganisasjonens årsmøte med 3/4 flertall. Vedtaket bringes deretter inn for hovedstyret til godkjenning. Ved oppløsning av en distriktsorganisasjon overføres midlene til hovedstyret som gis myndighet til videre fordeling.

KAPITTEL VII – IKRAFTTREDEN

De opprinnelige vedtektene trådte i kraft på stiftelsesmøte den 18. Februar 1999
Siste endring ble vedtatt på årsmøte 31 Mars 2011 med umiddelbar ikrafttreden.